Visie en beleid

Beleidsplan 2020-2022

 1. Doelstelling

De Voedselbank Schiermonnikoog heeft tot doel het bieden van directe voedselhulp aan de minst draagkrachtigen op ons eiland en tevens het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Dit beleid is in overeenstemming met het algemeen beleid van de vereniging Voedselbanken Nederland waarbij wij zijn aangesloten.

Ook stelt de Voedselbank zich tot doel een bijdrage te leveren aan de bewustwording binnen de samenleving m.b.t. armoede en armoedebestrijding. De Voedselbank is bereid samen te werken met andere instellingen om de lokale maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

 

 1. Kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden:

 • Wij werken alleen met vrijwilligers.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gender, geloof, ras of geaardheid.
 • Er wordt zoveel mogelijk gezond voedsel verstrekt.
 • Wij zijn neutraal en onafhankelijk.
 • Onze verantwoording is transparant.

 

 1. Inzameling voedsel

Onze voedselbank zorgt voor voedsel via de volgende kanalen:

 • Giften en subsidie waarmee we voedsel kunnen aankopen.
 • De plaatselijke supermarkt en de horeca. Deze bedrijven stellen gratis voedsel ter beschikking dat nog beperkt houdbaar is.
 • Regionaal distributiecentrum Drachten (via de voedselbank Dongeradeel). Hiervan ontvangen we houdbare producten.
 • Inzamelingsacties bij en door winkels, kerken, serviceclubs, scholen.

In het kader van de Voedselveiligheid geldt voor vrijwilligers een verplichte deelname aan de 2-jaarlijkse training Voedselveiligheid. De Voedselbank Schiermonnikoog zal zo spoedig mogelijk voldoen aan het “groene certificaat”. Dit certificaat is nodig om levensmiddelen vanuit de landelijke organisatie te krijgen. Jaarlijks vindt een audit plaats door een onafhankelijke partij die controleert of de voedselbank voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de voedselveiligheid.

 

Onze cliënten krijgen wekelijks een voedselpakket. Elke cliënt heeft een contactpersoon en een reservecontactpersoon die de voedselverstrekking voor dit huishouden regelt. We verzamelen levensmiddelen en brengen ze naar onze cliënten. We geven voorlichting aan geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren. We zoeken naar en onderhouden relaties met mensen en organisaties die ons (financieel) willen steunen. We werven zo nodig nieuwe vrijwilligers voor de realisatie van onze werkzaamheden. We organiseren de voedselbank zodanig dat onze cliënten, de sponsoren en de vrijwilligers tevreden zijn.

 1. Organisatie

Het bestuur van de Voedselbank Schiermonnikoog wordt gevormd door :

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

 

Alle personen die voor de voedselbank werken zijn vrijwilligers.

Niemand ontvangt een vergoeding voor het werk dat hij doet.

Iedereen is verplicht een vrijwilligersovereenkomst te tekenen.

Hierdoor zijn zij verzekerd voor ongevallen tijdens hun werk voor de Voedselbank.

In de overeenkomst staan ook het privacyreglement en de gedragsregels.

Onze vrijwilligers worden, indien noodzakelijk, geschoold om hun taak adequaat uit te voeren.

 

Rapportage

Het jaarverslag wordt inhoudelijk en financieel opgesteld in overeenstemming met de ANBI-vereisten.

Intake

De intake wordt verricht door de voedselbank Dongeradeel. Voedselbanken Nederland stelt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vast aan welk criterium een client moet voldoen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Voor Schiermonnikoog worden de criteria in overleg met de voedselbank Dongeradeel aangepast i.v.m. de extra kosten die het leven op een eiland met zich meebrengt. Voedselhulp wordt verstrekt voor een periode van maximaal 3 jaar. Na deze periode wordt situatief beoordeeld of de verstrekking verlengd moet worden.

 

 1. Beleidsvoornemens en speerpunten 2020-2022
 • Zorg dragen voor voldoende financiële middelen om de voedselverstrekking te kunnen realiseren.
 • Voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Voedsel en Warenautoriteit.
 • Werven van meer donateurs.
 • Meer betrokkenheid creëren bij maatschappelijke organisaties als politiek, scholen, kerken en sportverenigingen.
 • Uitbreiden van het aantal cliënten door aandacht te hebben voor de groep die wel aan de criteria voldoet, maar zich nog niet aanmeldt.
 • Website opzetten en onderhouden.
 • Facebook opzetten en onderhouden.